Opublikowano 2024-03-19 07:07:54

Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Rocha w Złotowie, zaprasza do złożenia propozycji cenowej

Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Rocha w Złotowie, zaprasza do złożenia propozycji cenowej - zdjęcie

Złotów, dnia 18.03.2024 r.
Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Rocha w Złotowie,
ul. Pasterska 2; 77-400 Złotów, zaprasza do złożenia propozycji
cenowej na zadanie:
Na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy
zabytku tj. instrumencie organowym (z wyłączeniem prospektu
organowego) z kościoła pomocniczego p.w. św. Stanisława Kostki
w Złotowie, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 586/Wlkp/B
decyzją z dnia 15.11.2021 r., poz. 1 pw. św. Rocha w Złotowie
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1. Należy ją złożyć: pisemnie w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego, tj: Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Rocha w Złotowie; ul. Pasterska 2, 77 - 400 Złotów
1.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn. "Na prowadzenie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku tj. instrumencie organowym (z
wyłączeniem prospektu organowego)" z kościoła pomocniczego p.w. św. Stanisława
Kostki w Złotowie, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 586/Wlkp/B decyzją
z dnia 15.11.2021 r., poz. 1p.w. św. Rocha w Złotowie.
1.3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
1.4. Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
1.5. Ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Kontuar
- demontaż kontuaru celem przeglądu elementów struktury wewnętrznej,
ustalenie zakresu zaistniałych uszkodzeń;
- dokonanie korekty klawiatur manuałowych z wymianą ofilcowania,
uszkodzonych sprężyn oraz bolców stabilizacyjnych;
- dokonanie konserwacji szafy kontuaru z rekonstrukcją brakujących
elementów;
- przeprowadzenie rewaloryzacji z częściową z częściową rekonstrukcją
przekaźników połączeń międzyklawiaturowych oraz rejestrów zbiorczych;
- wymiana skór na mieszkach koplowych w aparatach;
- instalacja skórzanych pierścieni, mieszków wykonawczych;
- dokonanie połączenia mieszków traktury, przygotowanie do połączenia z
wiatrownicami;
- rekonstrukcja bloków rejestrowych wraz z klapami rejestrowymi.
b. Traktura
- sprawdzenie pod kątem szczelności, drożności wszystkie kondukta ołowiane
i papierowe;
- dokonanie korekty zaworów wykonawczych i dyspozycyjnych z wymianą
uszkodzonych elementów traktury klawiszowej;
- dokonanie korekty zespołu przekaźników z kompleksową wymianą
mieszków;
- dokonanie korekty aparatów registrowych poszczególnych głosów wraz z ich
zaworami kierunkowymi i wykonawczymi, wymiana uszkodzonych elementów;
- dokonanie regulacji całości urządzeń dyspozycyjnych i wykonawczych,
traktury registrowej;
- montaż traktur po jej rewaloryzacji, połączenie z kontuarem.
c. Wiatrownice
- demontaż klocy, czyszczenie, konserwacja i ewentualna naprawa;
- przegląd kanceli w wiatrownicach oraz stożków;
- demontaż kanalików, wymiana mieszków;
- dokonanie wyklejania kanceli papierem impregnowanym;
- dokonanie naprawy aparatów rejestrowych wraz z wymianą mieszków i
oskórowania;
- dokonanie korekty całości zespołów pneumatycznych wiatrownic;
- ewentualna rekonstrukcja zespołu ławeczek piszczałkowych;
- zamontowanie po regulacji wiatrownic w instrumencie.
d. Zespół brzmienia
- piszczałki drewniane: oczyszczenie, impregnacja, usunięcie uszkodzeń
mechanicznych i biologicznych, korekta labii oraz otworów wlotowych,
ewentualna rekonstrukcja piszczałek zniszczonych;
- piszczałki metalowe: oczyszczenie, usunięcie uszkodzeń mechanicznych,
nadlutowanie, korekta labii oraz otworów wlotowych, ewentualna rekonstrukcja
zniszczonych.
e. Miech i kanały powietrza
- wykonanie miecha dwufałdowego;
- oczyszczenie i impregnacja;
- żyłowanie fałd, skórowanie;
- przepustnica: oczyszczenie i impregnacja, wymiana uszczelek, linki
napinającej, wymiana zaworów zwrotnych, kurtyny, wymiana kurtyny,
wymiana skóry na manszecie;
- kanały powietrza: oczyszczenie, impregnacja, przegląd pod kątem
szczelności, wymiana uszczelek;
Po wykonaniu powyższych prac trzeba sukcesywnie wstawiać rejestry piszczałkowe
ich intonacja i strojenie.
Cele zadania w tym efekt do osiągnięcia poprzez wykonanie powyższej pracy
W ramach zadania planuje się konserwację i restaurację organów z kościoła
pomocniczego p. w. św. Stanisława Kostki.
Miejsce realizacji
Kościół pomocniczy p. w. św. Stanisław Kostki przy Pl. Kościuszki w Złotowie. Gmina
Złotów, powiat Złotów, Województwo Wielkopolskie.
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 15.12.2024 r.
4. Warunki udział w postępowaniu:
-Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej
w zakresie przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę oraz dysponuje osobami do realizacji
zamówienia. Posiada uprawnienia i tytuł mistrzowski (organmistrza), lub zatrudnia taką
osobę.
-Wykonawca wykonał, co najmniej 4 prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków zakończone pozytywnym odbiorem prac konserwatorskich
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, które zostały wykonane w sposób należyty, w
tym zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, wykonane prace należy potwierdzić
stosownymi dokumentami, protokołami odbioru robót.
5. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował
kryteriami:
Cena 100%
6. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

 1. ofertę zawierającą cenę,
  2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego
  Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę),
  3. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki: - posiada
  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień, - posiada niezbędną wiedzę i
  doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
  zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlega wykluczeniu z
  postępowania o udzielenie zamówienia,
  4. posiada dyplom mistrzowski potwierdzający spełnienie warunków udziału,
  5. dokumenty potwierdzające wykonanie z powodzeniem prac
 2. 4. posiada dyplom mistrzowski potwierdzający spełnienie warunków udziału,
  5. dokumenty potwierdzające wykonanie z powodzeniem prac
  7. Termin, w którym należy złożyć kompletną ofertę tj. 30 dni od zamieszczenia
  dokumentu na stronie Urzędu Miasta Złotowa i Parafii p. w. św. Rocha w
  Złotowie. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2024 r.
  8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
  Otwarcie propozycji cenowych złożonych drogą pisemną nastąpi w dniu: 18.04.2024
  r. w siedzibie Zamawiającego. Parafia p.w. św. Rocha, ul. Pasterska 2; 77- 400
  Złotów
  9. Rozstrzyganie sporów:
  Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
  sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacją
  lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy
  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą
  prowadząca inne polubowne rozwiązanie sporu.
  10. Osobami uprawnionymi do kontaktów Wykonawcami są:
  Ks. Jacek Salwa proboszcz parafii pw. św. Rocha, ul. Pasterska 2; 77- 400 Złotów.
  Tel.: 660 681 772
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner