Nieczystości ciekłe

Przedsiębiorco jeśli planujesz prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportować nieczystości ciekłe powinieneś wiedzieć, że:

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 439) – art. 8 i 8a.

Składając ww. wniosek pod uwagę należy wziąć także zapisy Uchwały Nr XVII/135/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Złotów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 2994) oraz Uchwały Nr XXVI.206.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Organem rozpatrującym wnioski o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  jest Burmistrz Miasta Złotowa.

Ww. wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, w sekretariacie (parter, pok. nr 13) lub za pośrednictwem poczty.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Miasto Złotów.

http://bip.zlotow.pl/?c=546 

 


 

Ostatnia modyfikacja treści: 2021-02-03 11:19:21
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner