O programie

 

Program Złotowska Rodzina na 5 - więcej informacji

Program „Złotowska Rodzina na 5” ma na celu zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im łatwiejszego dostępu do miejskich dóbr kultury oraz miejskiej infrastruktury sportowej. W związku z powyższym miasto Złotów wprowadziło system zniżek w dostępie do miejskich obiektów sportu i rekreacji dla osób uczestniczących w programie.

Adresaci programu

Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Złotów, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:

 1. w wieku do 18 roku życia;
 2. do 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy lub studiuje;
 3. bez ograniczeń wiekowych w przypadku, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się również rodzica (rodziców) zastępczych mających na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, a także osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka. W programie uczestniczą wszyscy członkowie rodziny niezależnie od ich sytuacji materialnej.

 

Potwierdzenie uczestnictwa w Programie Złotowska Rodzina na 5

Dokumentem uprawniającym do korzystania z zapisów Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5” są osoby legitymizujące się kartą wydaną w ramach ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny.

 

Karta jest spersonalizowana, tzn. na dokumencie znajdują się następujące dane jej posiadacza:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • termin ważności karty,
 • nr własny karty – ciąg 17 cyfr, z których pierwsze 7 wskazuje na konkretną gminę/miejsce zamieszkania posiadacza karty.

Identyfikator dla Gminy Miasto Złotów stanowi ciąg następujących 7 kolejno po sobie następujących cyfr: 3031011.

Kartę Dużej Rodziny wydaje bezpłatnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie na podstawie wniosku złożonego w siedzibie ośrodka przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie, tel. 67 263 30 34, fax 67 263 30 34, e-mail: mopszlotow@wp.pl.

Wniosek o wydanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o przyznanie Karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie  o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Złotowie.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie (www.mopszlotow.pl).

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2017-11-28 09:07:12
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner