Edycja 2019

Zagłosuj na projekty w Złotowskim Budżecie Obywatelskim 2019!     (karta do głosowania.pdf)

Ostateczna lista propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 podlegających głosowaniu

Ostateczna lista nieuwzględnionych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego

 

Ogłaszamy nabór na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019!

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w Komisji wynosi 3 osoby. Pozostali członkowie Komisji to 3 radnych Rady Miejskiej w Złotowie oraz 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie, których wyboru dokona Burmistrz Miasta Złotowa.

Termin składania kandydatur: 25 lipca 2018 r. do godz. 9.00. Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie przy al. Piasta 1 (parter, pokój nr 13). 

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji (doc.)

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji (pdf.)

Zarządzenie Nr 152.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenie naboru na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego

Spośród zgłoszonych kandydatów - przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych wyboru do składu Komisji dokonuje Burmistrz Miasta Złotowa. 

Treść uchwały w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej konsultacje dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Zlotów na 2019 rok

 

Zapraszamy do składania propozycja na realizację zadań z zakresu Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Na Państwa propozycje czekamy do 3 sierpnia br.  

Złotowski Budżet Obywatelski:

 • to forma konsultacji społecznych,
 • kwota z budżetu przeznaczona na realizację zadań wynosi 500 tys. zł
 • zgłaszana propozycja musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Złotów 9bez względu na ich wiek),
 • zgłaszane propozycje mogą obejmować zarówno przedsięwzięcia "twarde" (infrastrukturalne) jak i "miękkie" (np. organizacja wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym itp.),
 • szacunkowy koszt realizacji 1 projektu nie może przekroczyć 150 tys. zł,
 • każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może złożyć nie więcej niż 1 propozycję,
 • zgłoszenia propozycji należy dokonać na formularzu - dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie (formularz do pobrania poniżej),
 • weryfikacji zgłoszonych propozycji dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Złotowa składająca się z 3 radnych, 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych (nabór na członków komisji spośród organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony w ciągu 14 dni od dnia wejścia uchwały w życie),
 • komisja dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej propozycji m.in. może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień,
 • głosowanie mieszkańców na propozycje wyłonione przez komisję odbywa się poprzez wypełnienie karty, którą należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie,
 • obowiązuje zasada 1 zadanie 1 głos tzn. mieszkaniec Złotowa może zagłosować tylko na 1 propozycję
 • do realizacji zostaną zakwalifikowane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Złotowski Budżet Obywatelski (w przypadku takiej samej liczby głosów o ich kolejności zadecyduje publiczne losowanie).  

 

Harmonogram konsultacji:

1. Do 3 sierpnia 2018 r. - składanie formularzy z propozycjami zadań. 

2. Do 31 sierpnia 2018 r. - weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań (ocena formalna i merytoryczna dokonywana przez komisję).  

3. Do 7 września 2018 r. - publikacja zgłoszonych propozycji.

4. Od 17 września do 5 października 2018 r. - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów z listy.

5. Do 19 października 2018 r. - ustalenie listy zadań do realizacji w 2019 r.

6. Do 31 października 2018 r. - przekazanie Radzie Miejskiej w Złotowie przez Burmistrza Miasta Złotowa protokołu z przeprowadzonych konsultacji.

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-10-01 07:34:12
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner