Nadawanie tytułu „Honorowy Obywatel Złotowa” – informacje ogólne

 • Obywatelstwo miasta nadawane jest na podstawie uchwały nr XII.118.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa.
 • Wymagane dokumenty: zgodnie z §6 ww. uchwały należy złożyć wniosek  w formie pisemnej i powinien zawierać:
  - dane personalne osoby, której wniosek dotyczy,
  - szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu wraz z podaniem zasług uzasadniających przyznanie tytułu,
  - podpis/y wsnioskodawcy/ów,
  -listę osób popierających ( w przypadku dokonania zgłoszenia przez Mieszkańców).
 • Do wniosku należy załączyć:
  - oświadczenie kandydata, którego wniosek dotyczy, iż znany mu jest zamiar złożenia wniosku i wyraża na to zgodę,
  - zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa mogą występować:
  a) radni Rady, w liczbie co najmniej 5 radnych,
  b) Burmistrz,
  c) organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy,
  d) co najmniej 50 pełnoletnich Mieszkańców reprezentowanych przez inicjatora wniosku, podpisanych na liście osób popierających.
 • Opłaty: złożenie wniosku jest wolne od opłat.
 • Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów, Sekretariat - pok. nr 13 (parter).
 • Kontakt: Joanna Kokowska - podinspektor ds. promocji pok. Nr 35 (II piętro), tel. 67 263 26 40 wew. 44, e-mail: j.kokowska@zlotow.pl
Ostatnia modyfikacja treści: 2020-08-24 09:21:45
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner