Opublikowano 2024-03-25 12:22:00

RUSZA I NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE „CZYSTE CIEPŁO”

RUSZA I NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE „CZYSTE CIEPŁO” - zdjęcie

RUSZA I NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE „CZYSTE CIEPŁO”

 

Wnioski należy składać od dnia 26 lutego do 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim
w Złotowie, al. Piasta 1 – w Sekretariacie Urzędu (w poniedziałki w godz. 7:00 – 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00, w piątki w godz. 7:00 do 14:00), bądź przesłać pocztą na adres Urzędu

 

MIEJSKI PROGRAM „CZYSTE CIEPŁO”

 

DOTACJA UDZIELANA JEST NA:
1.      podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o i c.w. w nieruchomości wspólnej w budynkach wielolokalowych;

2.      podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o i c.w. w budynkach innych niż wielolokalowe;

3.      przyłączenie lokalu do istniejącej instalacji c.o. i c.w. w nieruchomości wspólnej w budynku wielolokalowym (dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych już przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej);

4.      podłączenie do sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym;

5.      zakup i montaż kotłów gazowych;

6.      zakup i montaż kotłów olejowych;

7.      zakup i montaż kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

8.      zakup i montaż urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii;

9.      wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą źródła ciepła.
 

Nie udziela się dotacji na:

 
1.      pokrycie kosztów demontażu starego paleniska;

2.      zakup przenośnych urządzeń grzewczych;

3.      zakup i montaż wkładu kominowego;

4.      wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej;

5.      zmianę, remont lub modernizację istniejącego już ogrzewania niskoemisyjnego;

6.      pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.
 

Wysokość dotacji:

 

1. w przypadku budynków wielolokalowych: 75% wydatków netto udokumentowanych fakturą/fakturami (rachunkami) poniesionych na realizację zadania jednak nie więcej niż:

 

a) 7.000,00 zł netto – przypadające na każdy lokal w budynku w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) 5.000,00 zł netto – przypadające na każdy przyłączony lokal do istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w nieruchomości wspólnej w budynku wielolokalowym (dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych już przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej),

c) 7.000,00zł netto – przypadające na każdy podłączony lokal w budynku w przypadku podłączenia do sieci gazowej wraz z jednoczesnym zainstalowaniem kotła gazowego,

d) 6.000,00 zł netto – przypadające na każdy lokal w przypadku zakupu i zamontowania: pieca gazowego, kotła olejowego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii.

 

2) w przypadku budynków innych niż wielolokalowe oraz lokali: 50% wydatków netto udokumentowanych fakturą/fakturami (rachunkami) poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł netto

 

ZASADY:
1.    Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

2.    Likwidacja przez podmiot uprawniony starego nieekologicznego źródła ciepła może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy o udzielenie dotacji.

3.    Zadanie inwestycyjne objęte dofinansowaniem dotacją należy zakończyć w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada 2024 r.

4.    Faktury i rachunki związane z realizacją zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem dotacją powinny zostać zapłacone najpóźniej do dnia złożenia rozliczenia dotacji, tj. do dnia 6 grudnia 2024 r.
 

Szczegółowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach programu „Czyste Ciepło" mieszkańcy mogą uzyskać w Urzędzie Miejskim  tel. 67 263 2640 wew. 19

mail: zieloneokienko@zlotow.pl"

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner