Opublikowano 2021-02-01 12:25:11

ZAWIESZENIE POBORU OPŁATY TARGOWEJ

ZAWIESZENIE POBORU OPŁATY TARGOWEJ - zdjęcie

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie całego kraju nie będzie pobierana opłata targowa, to efekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r.,poz. 2255). Na terenie miasta wyznaczone zostały dwa miejsca tj. przy ul. Sienkiewicza 4 oraz na Pl. Paderewskiego, gdzie handel może odbywać się w określonym czasie i na określonych warunkach.  Osoba zamierzająca prowadzić handel na terenie miasta Złotowa poza wyznaczonymi miejscami,  musi uzyskać zgodę właściciela terenu, na którym handel ma być prowadzony oraz uiścić stosowną opłatę np. za zajęcie pasa drogowego. Uprawnionymi do prowadzenia handlu, są osoby posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz producenci.  Tak więc, aby handel uliczny na terenie miasta Złotowa był legalny, a handlujący nie narażał się na konsekwencje związane z postępowaniem niezgodnym z prawem, sprzedawca musi spełnić ww. warunki.

Zgodnie z art. 603 §1 Kodeksu wykroczeń, kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner