Opublikowano 2021-03-17 13:51:14

Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie - WRPO 4.4.1

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4: Środowisko

Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Tytuł projektu: Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie

W ramach projektu planowane są do przeprowadzenia roboty budowlane na obiekcie – na zewnątrz obiektu oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wewnątrz obiektu, mające na celu poprawę stanu istniejącej infrastruktury zabytkowej, w celu jej udostępnienia społeczności lokalnej i innym zainteresowanym/użytkownikom. W ramach projektu wyróżniono dwa etapy:

Etap 1 – prace i roboty budowlane zewnętrzne, w ramach którego zostaną zrealizowane m.in. następujące prace: roboty pomiarowe, wymiana dachu, wymiana bram i drzwi zewnętrznych, odnowienie stolarki okiennej, roboty malarskie i towarzyszące, wykonanie opaski wokół budynku, zakup wyposażenia – część niekwalifikowalna, wykonanie instalacji elektrycznej.

Etap 2 – Prace konserwatorskie i restauratorskie wewnętrzne w ramach którego zostaną zrealizowane m.in. dezynfekcja polichromii, tynków, stropów, oczyszczenie zabrudzeń powierzchniowych, usunięcie przemalowań, impregnacja stropów, osuszenie tynków, uzupełnienie ubytków i inne.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica - prace zewnętrzne

2. Remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica - prace konserwatorskie wewnętrzne

3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

4. Promocja projektu.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na otoczenie Wnioskodawcy oraz lokalnej społeczności. Wnioskowana pomoc przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów i rozwiązania wszystkich zidentyfikowanych problemów. Uzasadnienie realizacji projektu wynika z obecnego stanu technicznego kaplicy, a także uwzględnia potrzebę edukacji historycznej i patriotycznej, upowszechnienie i promowanie wartości humanistycznych, tożsamości narodowej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi doprowadzenie obiektu do stanu pozwalającego na ponowne otwarcie i włączenie w lokalne życie historyczne oraz kulturalno-artystyczne. W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczna poprawa dostępności do kultury na obszarze. W ramach projektu planowane są do osiągnięcia następujące efekty rzeczowe (rezultaty):

· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1 EPC

· Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 300 osób

· Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 0 EPC

· Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.

Całkowita wartość projektu: 1 005 143,23

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 951 936,82

Kwota dofinansowania: 809 146,28

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner