Opublikowano 2021-01-22 09:19:17

Stanowisko radnych Rady Miejskiej w Złotowie otrzymane dnia 20 stycznia 2021r.

Stanowisko radnych Rady Miejskiej w Złotowie otrzymane dnia 20 stycznia 2021r. - zdjęcie

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej przez Pana Burmistrza Adama Pulita oraz czterech radnych w dniu 14 stycznia br., uprzejmie wyjaśniamy następującą kwestię.

Nieprawdą jest, iż, cyt.: ”Na kilkugodzinnym spotkaniu roboczym w dniu 11 stycznia uzgodniono kompromisowy kształt budżetu – listę przedsięwzięć inwestycyjnych, w której uwzględniono wszystkie wnioski radnych oraz dofinansowanie dla MZWiK”.

Pytanie nasuwa się samo, dlaczego budżet miasta nie został uchwalony skoro stanowisko zostało uzgodnione wg Burmistrza przez obie strony? Większość radnych zdecydowała się na ustępstwa proponowane przez Burmistrza uznając, że mogą być one alternatywą do wcześniejszych propozycji Burmistrza, a ich zaakceptowanie pozwoli na osiągnięcie porozumienia i w konsekwencji uchwalenie budżetu i WPF na rok 2021. Dobra wola większości radnych szukania kompromisu była daleko idąca, ponieważ zrezygnowaliśmy ze zmian w wydatkach bieżących budżetu odnoszących się np. do obniżenia tych wydatków na promocję i przeznaczając je na inwestycje. Uznaliśmy także, że wobec przyznania z funduszy centralnych specjalnej dotacji 1 mln zł dla MZWiK na realizowaną inwestycję istnieje możliwość obniżenia o tą kwotę planowanej dotacji z budżetu miasta, a także zmniejszenie ogólnej dotacji z 5 do 3 mln zł. Te i inne propozycje zgłoszone przez Radnych mające na celu znalezienie kompromisowego rozwiązania nie zostały uznane przez Burmistrza, który uparcie domagał się w zgłoszonych autopoprawkach wykreślenia 5 mln dotacji dla MZWiK.

Podkreślamy z całą stanowczością, że zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta dla MZWiK Sp. z o.o. oznacza znaczne podwyżki cen za wodę i odbiór ścieków poprzez zaciągnięcie większego kredytu przez miejskie wodociągi na dokończenie inwestycji.

Naszą rolą jest dbanie o mieszkańców naszego miasta. Tak jak radni nie przyjęli pomysłu pana burmistrza związanego z podniesieniem podatku od nieruchomości w 2021 roku, tak radni nie przyjmą propozycji włodarza miasta w kwestii sfinansowania inwestycji mającej na celu modernizację złotowskich wodociągów w 100% z kredytu.

Pan burmistrz podnosi, że radni przyjęli autopoprawki Burmistrza do Wieloletniej Prognozy Finansowej: 3 głosami ZA (kol. Justyna, kol. Piosik, kol. Wojtuń) przy 9 głosach WSTRZYMUJACYCH SIĘ. Z kolei autopoprawki Burmistrza do uchwały budżetowej radni przyjęli 3 głosami ZA (te same osoby), przy 8 głosach WSTRZYMUJACYCH SIĘ, a następnie nie przyjęli WPF i budżetu. Takimi informacjami Pan burmistrz próbuje dezinformować mieszkańców Złotowa, przedstawia radnych jako nielogicznie postępujących ludzi, niestety bez rzetelnego wyjaśnienia procedury uchwalania budżetu i jak zwykle nadużywając bałamutnej argumentacji. To smutne i przykre.  

Przypominamy, że prawem Burmistrza jest przygotowanie projektu budżetu i WPF, a prawem Rady Miejskiej jest uchwalenie tych dokumentów. Żaden inny organ nie zastąpi nas w tym, chyba że zamiarem Pana jest doprowadzenie do sytuacji nadzwyczajnej, kiedy to zastąpi nas w tym Regionalna Izba Obrachunkowa. Te dwa najważniejsze co roku uchwalane dokumenty wymagają specjalnego postępowania i zaangażowania każdej ze stron. Od Burmistrza wymaga się rzetelnego projektu, społecznego jego poparcia oraz jego środowiskowych akceptacji. Od radnych oczekuje się społecznej wrażliwości i kierowania się przy głosowaniu oczekiwaniami mieszkańców. Obowiązek swój wypełniamy najlepiej jak potrafimy. Przez dwa miesiące był czas na wypracowanie kompromisu, problemem była nieobecność Burmistrza na posiedzeniach komisji. Nadal jesteśmy skłonni do rozmów, Burmistrz musi jednak zrozumieć, że mamy swoje obowiązki wobec mieszkańców miasta, którym służymy.

Mamy w sobie wiele determinacji i woli – co wykazujemy od samego początku rozmów w kwestii budżetu - aby wypracować budżet Złotowa, który będzie zabezpieczał interesy złotowian. Mamy czas do końca stycznia, by podjąć stosowne decyzje. Trzeba patrzeć na radnych nie jak na wrogów lecz jak na partnerów, albowiem wszystkim nam zależy na dobru miasta i jego mieszkańców.

W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji Pana Burmistrza o dostępie do miejskich narzędzi komunikacji z mieszkańcami, oczekujemy, że stanowisko zdecydowanej większości Rady Miejskiej zostanie zamieszczone w zakładce aktualności, na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.zlotow.pl oraz facebook’u na fanpag'u Złotów.Wielkopolskie Zdroje.

 

Radni Rady Miejskiej:                                                                                                       

Aldona Chamarczuk

Roman Głyżewski

Agnieszka Jęsiek-Barabasz

Grzegorz Kolera

Krzysztof Koronkiewicz

Krzysztof Kulasek

Jakub Pieniążkowski

Mariola Wegner

Stanisław Wełniak

Krzysztof Żelichowski

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner