Opublikowano 2023-10-16 12:50:24

Konsultacje w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT MOF Piły

Konsultacje w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT MOF Piły - zdjęcie

Na podstawie art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094, z późn. zm.) Prezydent miasta Piły zawiadamia o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły ZIT MOF Piły wraz z Prognozą odziaływania na środowisko.

Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły pod linkiem: https://bip.pila.pl/2471-obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-dokumentow-dotyczacych-ochrony-srodowiska.html?

Wnioski i uwagi w sprawie projektów ww. dokumentów można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła, pok. 100 w terminie
21 dni, licząc od daty ukazania się obwieszczenia, tj. w dniach od 13 października 2023 roku do dnia
3 listopada 2023 roku.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner