Opublikowano 2018-04-04 08:45:53

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa - zdjęcie

KONFERENCJA PRASOWA

29.03.2018 godz. 12.00 sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Złotowie

I Stan realizacji inwestycji

1. Burmistrz Miasta Adam Pulit omówił zaawansowanie realizowanych inwestycji:

· Modernizacja ul. Słowackiego  - złożenie dokumentacji do Starostwa po 01.04.2018, podpisanie porozumienia ze SM Piast do 15.04.2018, ogłoszenie przetargu nieograniczonego około 20.04.2018;

·  Modernizacja ul. Brzezińskiego - ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na wykonanie, brak rozstrzygnięcia;

·  Modernizacja ulic: Promykowej, Jaśminowej i Różanej - w trakcie realizacji - termin zakończenia do 06.08.2018;

·  Odbudowa mostu na rzece Głomii - w trakcie realizacji - termin zakończenia do 15.06.2018;

·  Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji części ulicy Kopernika - w trakcie realizacji - termin zakończenia do 15.06.2018,

·  Utwardzenie nawierzchni części ulic: Witosa i Kresowiaków - w trakcie opracowania dokumentacji do 05.04.2018;

·  Budowa szlaku turystycznego przy Jeziorze Zaleskim - dokumentacja na etapie zgód administracyjnych, realny termin ogłoszenia przetargu: początek maja;

·  Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi przy pl. Kościuszki 15 - w trakcie realizacji - termin zakończenia do 07.08.2018;

·  Zagospodarowanie plaży miejskiej przy ul. Jeziornej - w I-tygodniu kwietnia spotkanie z użytkownikami celem określenia oczekiwań (zakresu inwestycji);

·  Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Złotowie - w trakcie realizacji - termin zakończenia do 14.09.2018,

·  Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii - ogłoszono przetarg nieograniczony -  brak rozstrzygnięcia,  w I-połowie kwietnia zostanie ogłoszony kolejny przetarg z podziałem na branże;

· Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 – utwardzenia terenowe wraz z „małą architekturą”- w dniu 29.03.2018 podpisanie umowy na realizację - zakończenie inwestycji (utwardzenia terenowe, place, chodniki, droga, mała architektura: ławki betonowe, i ławki parkowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, zieleń. Zakończenie robót do 01.06.2018,

· Budowa kolorowego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu  nr 2 - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę , termin realizacji do 15.06.2018.

2. Sprawa niecki rehabilitacyjnej Pływalni „Laguna”. Burmistrz Adam Pulit poinformował zebranych o złożeniu do Prokuratury Rejonowej w Złotowie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa w postaci poświadczenia nieprawdy - fałszowania dziennika budowy, podczas prowadzenia prac budowlanych niecki rehabilitacyjnej Krytej Pływalni Laguna w Złotowie    (inwestycja kosztowała miasto prawie 3 mln zł). Wskazał nieprawidłowości jakie wykazała przeprowadzona ekspertyza: błędy projektowe wykorzystanie do budowy niecki materiałów niezgodnych z projektem, przeciekanie spowodowane niewłaściwym wykonaniem izolacji i zbrojenia niecki. Dodał, że kierownik pływalni, Tadeusz Drobczyński, od chwili oddania inwestycji tj. od 2013 roku, zgłaszał liczne usterki. Miasto zleciło kolejną ekspertyzę stanu wytrzymałości konstrukcji niecki  którą ma wykonać Politechnika Warszawska. Ekspertyza ma odpowiedzieć na pytanie, jaki sposób możliwa będzie naprawa niecki i przywrócenie jej do eksploatacji.

 

II Walczymy o czyste powietrze w mieście

1. Monitoring stanu powietrza - Burmistrz Miasta Złotowa przypomniał, że  w Złotowie zostały zamontowane czujniki jakości powietrza, a pomiary można sprawdzać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie lub przez aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym.

2. Dotacje do pieców - Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa Małgorzata Chołodowska podsumowała wyniki naboru wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Łącznie złożono 44 wnioski, w tym 1 po terminie składania, udzielono 23 odmowy, pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie wniosków – 4 wnioski, do uzupełnienia wezwano – 5 podmiotów.

3. Elektromobilność - Burmistrz przedstawił wyniki ankiety, z której jednoznacznie wynikało, że mieszkańcy Złotowa są zainteresowani wprowadzeniem autobusu miejskiego. Burmistrz podkreślił, że taka inwestycja jest możliwa i będzie to jedna z najważniejszych inwestycji  na najbliższe lata, jednocześnie podkreślił, że koszty takiej inwestycji są bardzo duże i na pewno  będzie trzeba powalczyć o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

4. Miejska Fabryka Czystego Powietrza - Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił zamierzenia dotyczące akcji „Miejska Fabryka Czystego Powietrza”- sadzenia drzew i krzewów, do której planowania zaproszono w tym roku mieszkańców.

 

III Zielony Złotów/Miasto wygodne do mieszkania

1. Dotacje otrzymane przez Gminę Miasto Złotów -  Burmistrz Miasta poinformował, że:

· MZWiK otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje m.in. zmodernizowanie oczyszczalni ścieków i wymianę najstarszych odcinków sieci. Całkowity koszt zaplanowanych przez zakład inwestycji w ramach uporządkowania gospodarki wodno–ściekowej w Złotowie wynosi ponad 37,5 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi blisko 18,4 mln zł. Realizacja zadań inwestycyjnych, przewidzianych w ramach tego programu, ma przebiegać do 2020 roku.

· POIŚ - Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. W ramach tego programu został złożony projekt pn. „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów”.  Wartość całkowita projektu wynosi ok. 4,8 mln zł, kwota dofinansowania to ponad 2,1 mln zł.  Gmina Miasto Złotów obecnie została wezwana do przygotowania dokumentów do zawarcia umowy.

2. Złotowska Karta Turysty –  Małgorzata Chołodowska zaprezentowała stronę internetową www.zlotow.pl, zakładka „Dla turysty” na której można znaleźć informacje o Złotowskiej Karcie Turysty. Jest to portal informacyjny przygotowany z myślą o gościach odwiedzających Złotowszczyznę, zachęcający do odwiedzenia Złotowa, złotowskich atrakcji i firm.  Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa zachęcała do przeglądania strony i przystąpienia do programu.

 

 IV AKTUALNOŚCI

1. Rada Seniorów – Burmistrz poinformował, że drugie posiedzenie Rady Seniorów odbyło się w poniedziałek 26 marca 2018r. W jego wyniku postawiono kilka ważnych postulatów, które mają ułatwić życie w mieście seniorom, ale też pozostałym mieszkańcom Złotowa. Burmistrz zachęcał do kontaktowania się mediów z Radą Seniorów.

2. I Forum Młodzieży – Burmistrz Adama Pulit wspomniał również o zbliżającym się forum młodzieży. Dodał, iż pierwsze zostanie przygotowane przez Szkołę Podstawową Nr 2, a kolejne w Szkołę Podstawową Nr 3. Temat forum: „Czy młodzież w Złotowie ma gdzie rozwijać swoje pasje i spędzać czas po lekcjach?.

3. Burmistrz Miasta Złotowa poinformował zebranych, że w okresie listopad/grudzień 2017 Urząd Miejski w Złotowie został poddany badaniu przygotowanym przez grupa studentów z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pod naukową opieką dra Mikołaja Tomaszyka. Urząd otrzymał e-maila z opisem konkretnego przypadku i z prośba o udzieleni informacji rodzinie, która chciałaby zamieszkać w Złotowie.  Na wysłane zapytanie zareagowała niewiele ponad połowa z 226 wielkopolskich gmin. Po przeprowadzeniu oceny udzielonych odpowiedzi okazała się, że najwyższą – maksymalną – liczbę punktów otrzymała Gmina Miasto Złotów.

 

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner