Opublikowano 2022-12-07 08:37:29

Weź udział w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Weź udział w programie „Ciepłe Mieszkanie” - zdjęcie

Termin naboru wyznaczono od dnia 05 grudnia do 16 grudnia 2022 r.

Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie.

 

Burmistrz Miasta Złotowa informuje o naborze deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

 Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Gminy Miasto Złotów spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

 

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Miasto Złotów oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

•    podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

•    podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

•    najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

•    zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

•    podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu
z zakresu):

1.    Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła,

2.    Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

3.    Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

4.    Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie WFOŚiGW.

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Załączniki:
•    Deklaracja wstępna

 

Uwaga! W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. 67 263 26 40 wew. 19 lub w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Złotowie.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner