Opublikowano 2021-12-22 14:45:04

Regulamin konkursu „Pokaż Nam swoją choinkę!”

Regulamin konkursu „Pokaż Nam swoją choinkę!”

§1

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Złotowa.

Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszej złotowskiej choinki.

§2

Do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec miasta Złotowa. Możliwy jest udział grup osób (np. klasa szkolna) W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.

§3

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia przystrojonej choinki i zamieszczeniu go pod postem konkursowym na facebooku „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”.

§4

Konkurs trwa od 24 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r. do godziny 14:00.

Od  31 grudnia od godz. 8:00 do dnia 4 stycznia 2022 r. do godziny 20:00 wszystkie zdjęcia konkursowe zostaną poddane głosowaniu internautów na Facebooku miasta.

§5

Zwycięzcami zostaną autorzy zdjęć, którzy otrzymają najwięcej „LIKE”.

§6

5 stycznia 2022 r. jury (w składzie 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego) zweryfikuje wyniki i przyzna 20 nagród rzeczowych. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta oraz Facebooku miasta do dnia 6 stycznia 2022 r. Zwycięzcy zostaną poinformowani o możliwości odbioru nagrody przez pracownika z Działu Promocji tel. 67 263 26 40 wew. 39.

§7

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac oraz imienia i nazwiska oraz wizerunku do działań promocyjnych Gminu Miasto Złotów.

§8

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie w różnych formach materiałów przedłożonych Organizatorowi w ramach Konkursu.

§9

Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§10

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.

2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie „Pokaż Nam swoją choinkę!”

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania przez Miasto Złotów działań proekologicznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne i warunkuje realizację celów – uczestnictwo w konkursie. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

9. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług dotyczących serwisu i wsparcia usług informatycznych, utylizacji dokumentacji archiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner