Opublikowano 2021-09-08 08:02:19

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

CEL OGÓLNY 2: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR poprzez wykorzystanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR do 2023 roku

Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz upowszechnienie dostępu do istniejących już obiektów poprzez ich modernizację i doposażenie do roku 2023

Celem realizacji projektu jest rozbudowa pola do disc golfa, co skutkować będzie podniesieniem jakości oferty rekreacyjnej i turystycznej miasta Złotowa. Ponadto celem realizacji inwestycji jest optymalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne.                                              

Tytuł projektu: Rozbudowa pola do disc golfa w Złotowie

Wartość całkowita: 59 796,00                                                                    

Wartość kwalifikowalna: 59 396,00 zł

Wartość dofinansowania: 37 793,00  zł

W ramach przedsięwzięcia projektuje się rozbudowę 6-punktowego pola do gry w disc golfa na terenie po zachodniej stronie Jeziora Miejskiego, o nowe w 6 koszy stałych, 6 znaków informacyjnych, 6 punktów rozbiegu oraz o przestawienie jednego istniejącego kosza. Dodatkowo przy punkcie startowym dla zawodników planuje się dwa obiekty małej architektury tzn. dwie małe wiatki ustawione obok siebie wraz ze stolami i ławkami.

W ramach projektu wnioskodawca przewidział wykonanie nasadzenia krzewów w pobliżu planowanych do powstania wiat, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.

W ramach projektu zaplanowano działania promocyjne, które polegać będą na wykonaniu tabliczki pamiątkowej w ramach promocji operacji.

Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych osób. Planowane do nabycia w ramach projektu dyski będą udostępnione zainteresowanym do wypożyczenia w obiektach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów np. Pływalnia Laguna.

Operacja realizowana w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner