Opublikowano 2018-05-15 13:48:47

Prawo o Ruchu Drogowym

Prawo o Ruchu Drogowym - zdjęcie

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym należy głównie do zadań Policji. Strażnicy straży gminnych/miejskich posiadają uprawnienia do tzw. statycznej kontroli ruchu drogowego oznacza to, że strażnicy przede wszystkim zajmują się egzekwowaniem przepisów dotyczących parkowania.

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne oraz inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. W strefie tej nie znajdziemy znaków zakazu postoju, a parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Wynika to, z art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawa o Ruchu Drogowym oraz definicji znaku D-40, i tak w strefie zamieszkania:

  • pieszy ma prawo korzystania z całej szerokości jezdni i ma pierwszeństwo przed pojazdami,
  • dziecko w wieku do lat 7 może poruszać się po drodze bez opieki osoby dorosłej,
  • dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów została ograniczona do 20 km/h,
  • wyjeżdżając ze strefy jesteśmy włączającym się do ruchu znak D-41 „koniec strefy” zastępuje znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”,
  • obowiązuje zakaz postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu tzn. wskazane znakiem D-18 „parking”.

Na terenie miasta Złotowa do nieprzestrzegania w.w przepisów najczęściej dochodzi w rejonie hali targowej w dni targowe oraz na ulicy Kościelnej.

Porzucone samochody, które zajmują miejsce na publicznych parkingach, to problem, z którym boryka się każde miasto w Polsce. Każdego roku Straż Miejska w Złotowie doprowadza do usunięcia kilku nieużytkowanych pojazdów. Zgodnie z art. 50a ustawy PRD pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Pojazd taki nieodebrany przez uprawnioną osobę w ciągu 6 miesięcy przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
Fundusze Norweskie