Opublikowano 2021-02-02 10:24:33

Nie ma zgody na spalanie śmieci

Nie ma zgody na spalanie śmieci - zdjęcie

W dniu 1 maja 2018 roku weszła w życie UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, która zakazuje spalania:

 1. Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
 2. Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 3. Paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 3 mm wynosi więcej niż 15% (miał najgorszej jakości),
 4. Węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
 • wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg
 • zawartość popiołu nie więcej niż 10%
 • zawartość siarki nie więcej niż 0.8%

       5. Biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%

Wyżej wymieniona uchwała wprowadza również czasookresy wymiany urządzeń grzewczych, które  będą musiały być wymienione do:

 • 1.01.2024 r. stare kotły bezklasowe,
 • 1.01.2026 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń ( kominki),
 • 1.01.2028 r. stare kotły klasy 3 i 4
 • kotły klasy 5 spełniające wymogi EKOPROJEKTU będą mogły być użytkowane bezterminowo,

Kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej mogą prowadzić:

 • straż miejska
 • powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego
 • policja
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 

Podczas palenia śmieci do środowiska uwalnia się wiele szkodliwych substancji,które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i na pewno dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). zabrania się termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
N podstawie art. 379 Burmistrz Miasta Złotowa upoważnił do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa ochrony środowiska funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
Fundusze Norweskie