Opublikowano 2018-07-27 08:35:15

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 25.07.2018 r.

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 25.07.2018 r. - zdjęcie

 W dniu 25 lipca br. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa, Adama Pulita. W konferencji wzięli udział: Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza, Beata Buczkowska-Linke – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, Tadeusz Drobczyński – kierownik Pływalni „Laguna” w Złotowie. Tematy konferencji: stan realizacji bieżących inwestycji, sprawa przejęcia przez miasto terenów wchodzących w skład dworca kolejowego w Złotowie, dotacje miejskie do wymiany pieców, klasy sportowe i usportowione w złotowskich szkołach, zagospodarowanie plaży miejskiej przy ul. Jeziornej, Złotowski Budżet Obywatelski 2019, zaproszenie do udziału w „Biesiadzie ze Smakiem”, pocztówka ze Złotowa.    

 

Raport z inwestycji miejskich

Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił stan realizacji bieżących inwestycji miejskich:

Modernizacja ul. Słowackiego

 • Wykonawca zadania: Roboty Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa (umowa została podpisana w dniu 5 czerwca br., a w dniu 20 czerwca br. przekazano Wykonawcy teren budowy).
 • Koszt realizacji zadania (budżet Gminy Miasto Złotów): 1.038.785,50 zł brutto.
 • Urząd Miejski w Złotowie skierował pismo do ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. ws. wymiany betonowych słupów oświetleniowych wzdłuż bloku nr 9 przy ul. Słowackiego. Firma ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. wykona powyższe zadania na własny koszt.
 • Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń – planowany termin oddania inwestycji to 30 listopada br.
 • Zadanie jest realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast” w Złotowie.

 

Modernizacja ul. Brzezińskiego

 • W wyniku unieważnienia 4 przetargów ogłoszonych na realizację tego zadania (zbyt wysokie koszty nadesłanych ofert) zostało one podzielone na dwa etapy: 1) wykonanie uzbrojenia terenu wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz 2) wykonanie infrastruktury drogowej.
 • W czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg na realizację 1 etapu tego zadania: z 2 nadesłanych ofert niższą cenę zaproponowała firma Roboty Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa tj. 120.349,66 zł brutto.
 • W dniu 23 lipca br. z Wykonawcą została podpisana umowa. Zaplanowany termin zakończenia realizacji wynosi 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
   

Modernizacja ulic: Promykowej, Jaśminowej, Różanej

 • W wyniku przeprowadzonego w styczniu br. przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  ASTA-BUD Sp. z o .o. z Piły na kwotę 1.568.844,12 zł brutto.
 • W trakcie realizacji zadania pojawiło się wiele wniosków właścicieli posesji graniczących z obszarem pasa drogowego modernizowanych ulic m.in. obniżenie krawężnika, uwzględnienie dojazdów do kotłowni poprzez utwardzenie placu zieleni, wyłożenie nawierzchni z kostki brukowej przed posesją, wybrukowanie terenów do ogrodzenia posesji, zlikwidowanie 2 wjazdów na posesję od strony zachodniej i wprowadzenie wjazdu od strony północnej. Wnioski te został wzięte pod uwagę przy realizacji przedsięwzięcia. 
 • Odbiór końcowy inwestycji zaplanowano na dzień 26 lipca br.
   

Utwardzenie nawierzchni części ulic: Witosa i Kresowiaków

 • Wykonawca: firma S-PROBUD Sp. z o. o. ze Stargardu. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17 maja br.
 • Inwestycja polega na wykonaniu robót budowalnych poprzez utwardzenie nawierzchni części ulic Witosa i Kresowiaków. 
 • Koszt realizacji zadania: 74.216,97 zł brutto.
 • Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na dzień 31 lipca br.
   

Budowa szlaku turystycznego przy jeziorze Zaleskim

 • W wyniku ogłoszonego w czerwcu br. przetargu na realizację tego zadnia wpłynęła 1 oferta przekraczająca o ok. 600 tys. zł kwotę w wysokości 1.345.000,00 zł brutto zabezpieczoną w budżecie miasta na wykonanie tej inwestycji. Przetarg został unieważniony i ogłoszono nowy na tych samych zasadach co poprzedni – termin składania ofert mija w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00.
 • Parametry szlaku: szerokość z kruszywa naturalnego – 2,5 m, szerokość szlaku z kostki betonowej – od 1,5 do 3,7 m, szerokość poboczy – 0,5 m, długość trasy – 2129,56 m. Szlak wzdłuż linii brzegowej jeziora ma połączyć plaże miejskie przy ul. Wioślarskiej i przy ul. Jeziornej. 

 

Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi przy pl. Kościuszki

 • W wyniku przeprowadzonych przetargów do realizacji zadania została wybrana firma ART.-BULDING Artur Żak ze Złotowa, z którą umowę podpisano we wrześniu 2017 r.
 • Parametry budynku: powierzchnia całkowita – 375,78 m², powierzchnia zabudowy – 120,33 m², kubatura – 1555,00 m³, wysokość budynku – 12,00 m.
 • Termin realizacji budowy to 7 sierpnia 2018 r.
 • Budynek z 7 lokalami mieszkalnymi powiększy zasób lokali komunalnych Gminy Miasto Złotów. Po tym terminie lokale te zostaną również okazane osobom znajdującym się na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne wytypowanym przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

 

Budowa domu przedpogrzebowego przy ul. Chojnickiej

 • We wrześniu 2017 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu tj. Hosta Group Sp. z o. o. Sp. k. z Grębocina.
 • Koszt realizacji wynosi 1.961.138,81 zł brutto.
 • Plac budowy został przekazany Wykonawcy w wrześniu 2017 r., a termin realizacji został zaplanowany na dzień 14 września 2018 r.
   

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii (budynek SP nr 2 w Złotowie przy ul. 8 Marca 16)

 • Realizacja zadania została podzielona na 2 etapy: 1 etap obejmuje kompleksowy remont instalacji elektrycznej, odgromowej oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast 2 etap to montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • W wyniku ogłoszonego przetargu w kwietniu br. realizacja etapu 1 została powierzona Spółdzielni Rzemieślniczej „Krajna” ze Złotowa. Koszt realizacji wynosi 1.094.700,00 zł brutto. Termin wykonania robót określono na 24 sierpnia 2018 r.
 • Przetarg na realizacje 2 etapu został ogłoszony w maju br.  W jego wyniku podpisano umowę z firmą PHU ZENIT Wojciech Jastrzębski z Górznej za kwotę 196.677,00 zł brutto. Roboty już zostały zakończone.   

 

Budowa Disc Golf Park

 • Zadanie ze Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
 • Na podstawie przeprowadzonych rozmów z wnioskodawcami tego projektu wybrano 3 lokalizacja tego zadania: pole 6dołkowe zostanie zlokalizowane w zachodniej części Jeziora Miejskiego (teren przy promenadzie), 1 punkt przy Pływalni „Laguna” i 1 na Półwyspie Rybackim (punkt mobilny).
 • Koszt realizacji to 33.750,00 zł brutto.
   

Modernizacja strzelnicy sportowej LOK oraz magazyn broni i amunicji

 • Zadanie ze Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
 • Koszt realizacji wynosi (kwota zabezpieczona w budżecie miasta) 89.250,00 zł brutto.
 • W styczniu br. została podpisana z firmą „Kierownie, Nadzorowanie, Kontrola Techniczna Budów i Robót Roman Mądry z Blękwitu umowa na wykonanie projektu modernizacji strzelnicy  na kwotę 9.840,00 zł brutto. 
 • W lipcu br. po raz 4 zostały wysłane do firm zaproszenia do złożenia propozycji cenowych (poprzednie zostały unieważnione m.in. ze względu na cenę wyższą niż kwota zaplanowana w budżecie miasta). Termin składania propozycji mija w dniu 26 lipca 2018 r.
 • Magazyn broni i amunicji zostanie zlokalizowany w budynku ZCAS - zostaną tam wykonane prace adaptacyjne pomieszczenia pod tego rodzaju magazyn.   

 

Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów

 • Z 8 terenów w roku 2018 zaplanowano do realizacji 2 tereny: 1) teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Promykowej – ogrody tematyczne (na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 900.000,00 zł brutto) oraz 2) Jezioro Miejskie – zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż promenady spacerowej przy ul. Staszica (na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę w wysokości 198.438,00 zł brutto).
 • W wyniku przeprowadzonych w lipcu br. przetargów na realizację obu w/w zadań zostały nadesłane oferty przekraczające kwoty zabezpieczone w budżecie (w przypadku terenu przy ul. Promykowej o ok. 1,2 mln zł, a w przypadku terenu przy ul. Staszica o ok. 100 tys. zł).
 • W dniu 26 lipca zostanie ogłoszony II przetarg. Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2018 r.
   

Zagospodarowanie plaży miejskiej przy ul. Jeziornej

 • W maju br. została zawarta umowa z firmą „Usługi projektowe inż. Grażyna Chmielewska” ze Szczecina na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania plaży miejskiej przy ul. Jeziornej w Złotowie za cenę 11.070,00 zł brutto.
 • Opracowany program został poddany w czerwcu br.  konsultacjom społecznym i mieszkańcy Złotowa mogli zgłosić do niego swoje uwagi. Łącznie wpłynęło 22 uwag, w tym również uwagi od organizacji pozarządowej.
  Zagospodarowanie plaży obejmuje m.in. rozbiórkę części istniejących pomostów i budowę nowych wraz z pomostami dla łodzi i żaglówek, rozbudowę placu zabaw, budowę kompleksu zjeżdżalni m.in. 98 metrowej „anakondy” oraz 23 metrowej „cebuli” zakończonych basenem, poszerzenie istniejącej plaży, budowę hangaru wraz ze slipem, wykonanie boiska do piłki plażowej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z widownią, ustawienie wieży dla ratowników i pływającego pomostu, budowę budynku dla gastronomii i 3 miejsc przeznaczonych do grillowania, wykonanie punktu wody pitnej, miejsca postojowego dla rowerów, wykonanie punktu letniego lodowiska o powierzchni 135 m². Zaplanowano również wykonanie zejścia do plaży dla osób niepełnosprawnych.
 • Koszt zagospodarowania plaży został oszacowany na kwotę ok. 4,9 mln zł – stąd jest to zadanie wieloetapowe przewidziane do realizacji na okres kilku lat. Termin rozpoczęcia prac jest uzależniony m.in. od budowy szlaku turystycznego nad Jeziorem Zaleskim oraz od terminów naborów wniosków o środki zewnętrzne, o które miasto zamierza aplikować w związku z realizacją tego zadania.
   

 

Przejęcie terenów dworca kolejowego w Złotowie

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował o podpisaniu w dniu 10 lipca br. z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu protokołu uzgodnień w sprawie przejęcie nieruchomości gruntowych wraz z budynkami wchodzącymi w skład dworca kolejowego. Na jego podstawie Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie Nr 153.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kolejowej w Złotowie wraz z zabudową (łącznie ok. 0,73 ha). Dokumenty te stanowią podstawę na uzyskanie przez PKP S.A. oddział Gospodarowania nieruchomościami w Poznaniu zgody na przekazanie nieruchomości od Centrali PKP w Warszawie oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Zgoda będzie podstawą do podpisania aktu notarialnego. Miasto przejmie teren dworca kolejowego w użytkowanie wieczyste. Kwota opłaty za użytkowanie wieczyste, którą będzie ponosiło miasto zostanie ustalona po uzyskaniu zgody ministerstwa przed sporządzeniem aktu notarialnego. Prawo użytkowania wieczystego nie ograniczy możliwości inwestycyjnych miasta na tym terenie. Dworzec zachowa również funkcję związaną z transportem kolejowym m.in. przystanku kolejowego. W dalszym okresie miasto planuje rozpocząć procedurą komunalizacji tych terenów tj. uzyskania prawa własności.

 

Remont Pływalni „Laguna”

Kierownik Pływalni „Laguna”, Tadeusz Drobczyński, przedstawił stan prac remontowych w Pływalni „Laguna”. W wyniku przeprowadzonego przetargu realizacja zadania została powierzona firmie „Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowalnych Jerzy Żak” ze Złotowa. Koszt remontu wynosi 638.370,00 zł brutto. Obecnie trwają prace remontowe polegające m.in. na wymianie folii w niecce basenowej, wymianie wanny typu SPA w wersji publicznej wraz z naczyniem przelewowym i filtrem piaskowym F1200, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych do istniejących urządzeń w nieckach i hali basenowej, wymiana nawierzchni z płytek ceramicznych płytek plaż w głównej hali basenowej.

Zakończenie prac remontowych w pływalni zaplanowano na dzień 15 września 2018 r.  

W przypadku nieczynnej części rehabilitacyjnej Pływalni Rada Miejska w Złotowie zadecydowała o przywróceniu jej funkcji rehabilitacyjnej. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem specyfikacji do przeprowadzenia przetargu. 

 

Klasy sportowe i usportowione w złotowskich szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2018/2019 w złotowskich szkołach podstawowych zostaną utworzone klasy sportowe i klasy usportowione. Powstanie klas poprzedziły analiza przepisów prawnych, rozmowy przeprowadzone przez dyrektorów szkół i nauczycieli W-F z rodzicami oraz przeprowadzenie testów sprawnościowych.

W wyniku dokonanych ustaleń w SP nr 2 w Złotowie zostanie utworzona 1 klasa sportowa na poziomie klasy IV (dodatkowe 12 godzina w-f tygodniowo) oraz 1 grupa międzyoddziałowa (dodatkowo 6 godzin w-f tygodniowo) na poziomie klasy V i VI.  W SP nr 1 w Złotowie powstaną klasy usportowione w formie innowacji pedagogicznych obejmujące 2 grupy na poziomie klas IV i 2 na poziome klas VII (łącznie 16 godzin w-f dodatkowo). Natomiast w SP nr 3 w Złotowie zostanie utworzona 1 grupa usportowiona na poziomie klas IV i 1 grupa na poziomie klas V (łącznie 8 godzin w-f tygodniowo). W wyniku utworzenia klas sportowych i klas usportowionych Gmina Miasto Złotów dodatkowo poniesie koszty w wysokości ok. 146 tys. zł. W wyniku utworzenia 2 klas sportowych w SP nr 2  miasto otrzyma subwencję w wysokości ok. 30 tys. zł rocznie.

 

Dotacje na wymianę pieców

Na konferencji została przedstawiona informacja w sprawie naborów wniosków na dofinansowanie kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. I nabór został przeprowadzony w miesiącach luty - marzec br. Do rozdysponowania była kwota 80 tys. zł. Zgodnie z warunkami naboru wnioskodawca mógł uzyskać do 50% kosztów wymiany, ale nie więcej niż 5 tys. zł netto. Wpłynęło 46 wniosków, podpisano 16 umów na 5 tys. zł netto każda.

W trwającym obecnie II naborze na wymianę pieców została przeznaczona kwota 34 tys. zł. Do dnia 25 lipca br. wpłynęło 12 wniosków, podpisano już 2 umowy na kwotę 5 tys. zł netto każda, a kolejne 3 umowy są w przygotowaniu.

 

Złotowski Budżet Obywatelski 2019

Burmistrz Miasta Złotowa przypomniał o upływającym w dniu 3 sierpnia 2018 r. terminie na składanie przez mieszkańców Złotowa propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok.  

 

„Biesiada ze Smakiem”

Burmistrz Miasta Złotowa zaprosił na „Biesiadę ze Smakiem” mającą się odbyć w dniu 15 sierpnia br. na terenie Półwyspu Rybackiego w Złotowie. W programie m.in. konkurs kulinarny dla lokalnych restauracji i punktów gastronomicznych „Złota Gropa”, wspólne gotowanie przy żurku, możliwość spotkania i porozmawiania z Burmistrzem – „Porozmawiajmy o mieście”, koncert muzyki biesiadnej i cygańskiej Don Vasyl, dyskoteka w namiocie (DJ Salis i Laser show), loty balonem nad Półwyspem Rybackim oraz atrakcje dla najmłodszych. Szczegóły pojawią się niebawem na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowe www.zlotow.pl.

 

e-pocztówka ze Złotowa

Na zakończenie konferencji została zaprezentowana nowa aplikacja umożliwiająca wykonanie zdjęcia z Ławeczką Księdza Patrona Bolesława Domańskiego zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego (przed Domem Polskim naprzeciw budynku ratusza miejskiego i ronda z jeleniem).

Jak wykonać pamiątkową pocztówkę?

1. Wchodzimy w przestrzeń instalacji artystycznej poświęconej Księdzu Domańskiemu przed Domem Polskim.

2. Siadamy na ławce obok pomnika Księdza Domańskiego.

3. Wysyłamy SMS o treści RODŁO na nr tel. 519 61 30 61.

4. Patrzymy na budynek Urzędu Miasta w Złotowie i liczymy do 12 i się uśmiechamy.

5. Po kilkunastu sekundach przychodzi SMS z linkiem do niepowtarzalnej e-pocztówki z instalacją artystyczną Księdza Domańskiego.

Urząd Miejski w Złotowie udostępnia obraz zarejestrowany kamerą osobie, która wysłała SMSa. Administratorem danych w zakresie przetwarzania wizerunku osoby utrwalonej na zdjęciu przy instalacji artystycznej jest Urząd Miejski w Złotowie. Zdjęcie należy pobrać na telefon lub komputer, pozostanie ono na serwerze 7 dni od jego wykonania.

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner