Opublikowano 2021-11-03 12:27:26

Dostępna szkoła w Złotowie

Projekt polega na dostosowaniu 3 złotowskich szkół podstawowych do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby osób, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz Szkoła Podstawowa nr 3 poddane zostały audytom dostępności i dzięki temu możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej placówki.

Dzięki otrzymanemu grantowi w wysokości 1.293.000,00 zł możliwe będzie przeprowadzenie działań remontowych, modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych w szeroko pojętym obszarze dostępności.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2021 do 30.06.2023 roku.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.

Projekt realizowany przez Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner