Złotów się zmienia!

Co zmieniło się w Złotowie podczas kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej
2014 – 2018


Stabilne finanse

Złotów może się pochwalić dobrą kondycją finansowa. W latach 2014 – 2018 systematycznie rosły dochody i wydatki miasta:

Dochody:

 • 2014  - 54 199 222,
 • 2015 - 54 254 721,
 • 2016 - 66 642 100,
 • 2017 - 71 444 321,
 • 2018 - 70 709 114 zł.

Wydatki:

 • 2014 - 50 159 232,
 • 2015 - 49 101 480,
 • 2016 - 64 414 497,
 • 2017 - 72 093 255,
 • 2018 - 77 195 538 zł.

Miasto sporo inwestowało – wydatki majątkowe wzrosły od 5 375 507 zł w roku 2015 do 13 659 062 zł w roku 2018.

Jadwiga Skórcz – skarbnik gminy: Sytuacja finansowa Gminy Miasto Złotów w trakcie kadencji 2014 – 2018 była stabilna. Wzrostowej tendencji dochodów (o ponad 30%) towarzyszyło zwiększenie poziomu wydatków o 54%.  Nastąpiło to na skutek zwiększenia wydatków na inwestycje – o ponad 60 %. Co ważne, dokonano całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu w kwocie 9 864 000 zł. Obecnie do spłaty pozostaje jedynie pożyczka w kwocie 360 000 zł ( w części umarzalna). Zwiększone wydatki na inwestycje przy jednoczesnej spłacie zadłużenia stwarzają podstawy do finansowania w najbliższych latach przedsięwzięć niezbędnych dla rozwoju miasta oraz poprawy życia jego mieszkańców.

Liczne inwestycje

W ramach inwestycji wybudowano lub wyremontowano min. ulice:

 • Dorsza i  Zamkową,
 • Okrężną,
 • Promykową,
 • Zakątek,
 • Jaśminową i Różaną,
 • Maćkowiczów,
 • Słowackiego,
 • Łowiecką,
 • Boczną i Matejki.

Podkreślenia wymaga fakt, że za priorytet uznano wysoki standard i kompleksowość – przed remontem nawierzchni, wszędzie tam, gdzie było to możliwe,  zadbano o infrastrukturę podziemną, odwodnienie, miejsca parkingowe, oznakowanie poziome i pionowe, progi zwalniające, ścieżki rowerowe, zieleń. Poważnym  utrudnieniem dla ruchu w mieście jest brak miejsc parkingowych. W tej kadencji powstały parkingi:

 • przy ul. Słowackiego za budynkiem Boh. Westerplatte 2,
 • przy ul. Wańkowicza,
 • przy basenie „Laguna”,
 • przy ul. Chrobrego,
 • przy ulicy Za Dworcem,
 • przy ul. Moniuszki,
 • przy ul. Hubego,
 • zjazd przy ul. Chojnickiej,
 • zatoka przy ulicy Grochowskiego,
 • miejsca postojowe przy ulicy Wioślarskiej i przy Kopernika.

Jednym z priorytetów Złotowa jest edukacja. Świadczą o tym zrealizowane inwestycje oświatowe:

 • budowa nowej sali sportowo-środowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Złotowie,
 • termomodernizacja budynku SP nr 3 i Przedszkola Samorządowego nr 4,
 • zmiana sposobu użytkowania parteru segmentu „A” SP Nr 3 na trzy oddziały przedszkolne,
 • termomodernizacja, wymiana centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, instalacja ogniw fotowoltaicznych budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

W ten sposób budynki oświatowe nie tylko uzyskały nowy standard, w życie wdrożono ideę Odnawialnych Źródeł Energii, które pozwolą na uzyskanie realnych oszczędności w wydatkach bieżących. Zadbano również o otoczenie budynków oświatowych – zmodernizowano boiska przy SP Nr 1, wybudowano nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP Nr 3, dzięki inicjatywie mieszkańców powstał kolorowy plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2.

Złotów stawia na sport i zdrowie! Świadczą o tym inwestycje w infrastrukturę sportową:

 • powiększenie boiska „Orlik”,
 • budowa dziecięcych kortów tenisowych i boiska do minigolfa,
 • budowa systemu nawadniania kortów tenisowych przy al. Mickiewicza,
 • zakup i montaż  pomp i zbiornika przelewowego na pływalni „Laguna”,
 • remont dużej niecki basenowej na basenie „Laguna",
 • budowa integracyjnego placu zabaw oraz „siłowni dla ambitnych” na Półwyspie Rybackim.


 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

W latach 2015 – 2018 miasto szczególnie aktywnie zabiegało o pozyskanie na realizowane zadania środków zewnętrznych. Było to nie tylko składanie aplikacji do WRPO, WFOŚiGW, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, NFOŚ. zadbano również o partycypowanie w inwestycjach miasta przez Gminę Złotów, Powiat Złotowski oraz złotowskie firmy.

Łącznie w całym okresie liczba złożonych aplikacji wyniosła 44, uzyskano 28 dotacji i 8 partycypacji, uzyskane środki zewnętrzne to 7 888 758,41 zł.

Szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju miasta są zawsze inwestycje w ludzi i realizacja ich potrzeb. Dlatego z pozyskanych dofinansowań na podkreślenie zasługują projekty „miękkie” służące poprawie kondycji społecznej miasta. Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowanie na projekt „Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie”, który będzie realizowany w złotowskich szkołach do lutego 2020 r. Dzięki projektowi dodatkowe wsparcie otrzymają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zarówno mający problemy w nauce, jak i tacy, którzy wyrastają „ponad przeciętną”. Możliwe będzie również doposażenie szkolnych pracowni i dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. Przewidziane dofinansowanie uzyskane przez miasto to kwota 1 681 828,39 zł.

Projekt „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie” do sierpnia 2010 r. realizować będzie MOPS. W tym projekcie przewidziano dodatkowe usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niesamodzielnych, utworzenie mieszkania chronionego oraz Klubu Seniora. W tym przypadku można liczyć na dofinansowanie w kwocie 965 731,35 zł

O pozyskanie dofinansowania starały się również spółki miejskie. Szczególnie ważne dla mieszkańców jest pozyskanie przez MZWiK dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków oraz modernizacje i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Całkowity koszt projektu to  36 745 411,35 zł brutto, wartość dofinansowania: 18 380 037,84 zł.

Budowa mieszkań

Miasto dbało również o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z zamierzeniami w latach 2015 – 2018 oddano do użytku 15 mieszkań: 8 mieszkań socjalnych w budynku na ul. Kościelnej oraz 7 mieszkań  w budynku przy Pl. Kościuszki. Na obie inwestycje otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie sukcesywnie remontowano mieszkania z zasobu administrowanego przez MZGL. Nowe oblicze uzyskały min. lokale:

 • ul. Dworzaczka 12,
 • ul. Kr. Jadwigi 58 i 6,
 • Pl. Kościuszki 11 i 12,
 • ul. Podolska 3,
 • ul. Staszica 2,
 • ul. Wojska Polskiego 10,
 • Al. Mickiewicza 11 i 13, 
 • ul. Studzienna 1,
 • ul. Towarowa 1 i 2,
 • ul. Domańskiego 45 i 48,
 • ul. Nowy Rynek 2,
 • ul. Obr. W-wy 47.

Łącznie wyremontowano 885,44 m2 miejskiego zasobu mieszkaniowego.

W 2017 r. spółka miejska - Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęła budowę 18 mieszkań przy ul. Kocika ( w tym 1 lokal do dyspozycji GMZ w ramach wpłaconej partycypacji). Planowany koszt inwestycji wyniesie 4 mln zł, otrzymano kredyt z BGK  w wysokości 2,25 mln. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2018 r.

Bezpieczeństwo

Aby mieszkańcy czuli się w mieście bezpieczni rozbudowano oświetlenie ulic:

 • Brzozowa – Sosnowa – Powstańców,
 • Partyzantów,
 • ulicy Wioślarskiej,
 • części ulicy Leśnej.

Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach:

 • Al. Piasta - 3 przejścia,
 • ul. Chojnicka – 1,
 • ul. Kujańska – 1,
 • ul. Partyzantów – 1,
 • ul. Staszica – 1, 
 • ul. Obr. Warszawy – 1,
 • Pl. Kościuszki – 1,
 • ul.8 Marca – 1,
 • ul. Jastrowska – 1 przejście dla pieszych.

Systematycznie rozbudowywany był system miejskiego monitoringu – wymieniono najstarsze urządzenia, zwiększono liczbę nadzorowanych miejsc. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 31 kamer, z których obraz przesyłany jest drogą radiową do centrum monitoringu zlokalizowanego w budynku Urzędu  Miasta. Następnie łączem światłowodowym obraz z 9 kamer przesyłany jest do Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, gdzie na bieżąco jest obserwowany.

Przestrzeń publiczna

Aby miasto mogło się rozwijać konieczne jest planowe zagospodarowywanie przestrzeni. Służą temu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie i uchwalenie planu pozwala oddać pod budownictwo tereny rolne i leśne. Jednocześnie plan, opracowany zazwyczaj dla większego obszaru, pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń. W latach 2015 – 2018  opracowane plany objęły: działki położone przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8 Marca, działki położone między al. Piasta a ul. Szkolną, obszar położony wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców, działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej, obszar położony między ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką, rejon położony między ul. Królowej Jadwigi (lewa strona ulicy od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim, działki ewidencyjne nr 19, 20 i 21 przy al. Mickiewicza, obszar położony między ul. Kolejową a ul. Szpitalną, obszar położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców. Przygotowano również plany dla obszaru położony między ul. Przechodnią a ul. Rogatki,  obszaru między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8. Obszar miasta objęty planami: 2014 – 210, ha, 2018 – 285, 2 ha

 

Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił Radzie Miasta 337 projektów uchwał, z których przyjęto 313 uchwał. Na wniosek radnych zdjęto z porządku sesji 7 uchwał, 3 uchwały zdjęto z porządku obrad sesji na wniosek Burmistrza Miasta, 14 uchwał nie podjęto.

Inicjatywa uchwałodawcza klubów:

Klub „Dla dobra Złotowian” zainicjował opracowywanie uchwał dotyczących:

 • zwolnienia od podatku budynków, w których wykonano remont elewacji,
 • zwolnienia od podatku przedsiębiorców,
 • budżetu obywatelskiego,
 • dotacji na wymianę pieców.

Klub „Zadbajmy o Złotów” przygotował uchwałę ws diet radnych.

 

O tym, ze miasto podąża we właściwym kierunku świadczą wysokie miejsca uzyskane w niezależnych rankingach: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i zespołu badawczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kliknij, by zobaczyć mapę inwestycji i działań w latach 2015-2018.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-09-27 11:48:32
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner