Opublikowano 2023-10-03 07:32:42

Trwa III nabór wniosków "Czyste Ciepło"

Trwa III nabór wniosków

 

Wnioski należy składać od dnia 1 września do 2 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1 – w Sekretariacie Urzędu (w poniedziałki w godz. 7:00 – 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00, w piątki w godz. 7:00 do 14:00), bądź przesłać pocztą na adres Urzędu

 

Pierwszeństwo otrzymania dotacji posiadać będą wnioskodawcy deklarujący wymianę starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne w budynkach (lokalach) położonych w obszarze rewitalizacji określonym uchwałą nr XXVII.203.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmienionej uchwałą nr XXIX.219.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2023”.

 

MIEJSKI PROGRAM „CZYSTE CIEPŁO”

DOTACJA UDZIELANA JEST NA:

1.      podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o i c.w. w częściach wspólnych w budynkach wielolokalowych.

2.      podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o i c.w. w budynkach innych niż wielolokalowe

3.      podłączenie do sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym

4.      zakup i montaż kotłów gazowych

5.      zakup i montaż kotłów olejowych

6.      zakup i montaż urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne)

7.      wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą źródła ciepła

 

 Nie udziela się dotacji na:

1.      pokrycie kosztów demontażu starego paleniska

2.      zakup przenośnych urządzeń grzewczych

3.      zakup i montaż wkładu kominowego

4.      wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej

5.      zmianę, remont lub modernizację istniejącego już ogrzewania niskoemisyjnego

6.      pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania

 

Wysokość dotacji:

 

a) dla budynków wielolokalowych: 75% wydatków netto poniesionych na realizację zadania jednak nie więcej niż:

 

a) 7.000,00 zł netto- na mieszkanie w budynku wielolokalowym w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

b) 7.000,00 zł netto- na mieszkanie w budynku wielolokalowym w przypadku podłączenia do sieci gazowej wraz z jednoczesnym zainstalowaniem kotła gazowego

c) 6.000,00zł netto – przypadające na każdy lokal w przypadku  zakupu i zamontowania: pieca gazowego, kotła olejowego, urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii

 

b) budynki inne niż wielolokalowe oraz lokale: 50% wydatków netto, jednak nie więcej niż 3.000,00zł netto.

 

ZASADY:

1.   Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

2.   Likwidacja przez podmiot uprawniony starego nieekologicznego źródła ciepła może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, na zasadach w niej określonych.

3.   Zadanie inwestycyjne objęte dofinansowaniem dotacją należy zakończyć w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada 2023r.

4.   Faktury i rachunki związane z realizacją zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem powinny zostać zapłacone najpóźniej do dnia złożenia rozliczenia dotacji, tj. do dnia 5 grudnia 2023 r.

5.   Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

 

Szczegółowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach programu „Czyste Ciepło" mieszkańcy mogą uzyskać w Urzędzie Miejskim  tel. 67 263 2640 wew. 19

mail: zieloneokienko@zlotow.pl"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner