Opublikowano 2023-04-21 13:38:24

Skorzystaj z dotacji z programu Czyste Ciepło!

Skorzystaj z dotacji z programu Czyste Ciepło! - zdjęcie

20 marca 2023 roku ruszy nabór wniosków "Czyste Ciepło"

Wnioski należy składać od dnia 20 marca do 21 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim
w Złotowie, al. Piasta 1 – w Sekretariacie Urzędu (w poniedziałki w godz. 7:00 – 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00, w piątki w godz. 7:00 do 14:00), bądź przesłać pocztą na adres Urzędu

Pierwszeństwo otrzymania dotacji posiadać będą wnioskodawcy deklarujący wymianę starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne w budynkach (lokalach) położonych w obszarze rewitalizacji określonym uchwałą nr XXVII.203.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmienionej uchwałą nr XXIX.219.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2023”.

 

ZARZĄDZENIE NR 63.2023BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWAz dnia 15 marca 2023 r.w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów podnazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwychsubstancji i ochronie powietrza w 2023 roku

 

MIEJSKI PROGRAM „CZYSTE CIEPŁO”

DOTACJA UDZIELANA JEST NA:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o i c.w. w częściach wspólnych w budynkach wielolokalowych.
 2. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o i c.w. w budynkach innych niż wielolokalowe
 3. podłączenie do sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym
 4. zakup i montaż kotłów gazowych
 5. zakup i montaż kotłów olejowych
 6. zakup i montaż urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne)
 7. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą źródła ciepła

 Nie udziela się dotacji na:

 1. pokrycie kosztów demontażu starego paleniska
 2. zakup przenośnych urządzeń grzewczych
 3. zakup i montaż wkładu kominowego
 4. wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej
 5. zmianę, remont lub modernizację istniejącego już ogrzewania niskoemisyjnego
 6. pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania

 

Wysokość dotacji:

 a) dla budynków wielolokalowych: 75% wydatków netto poniesionych na realizację zadania jednak nie więcej niż:

 • 7.000,00 zł netto- na mieszkanie w budynku wielolokalowym w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • 7.000,00 zł netto- na mieszkanie w budynku wielolokalowym w przypadku podłączenia do sieci gazowej wraz z jednoczesnym zainstalowaniem kotła gazowego
 • 6.000,00zł netto – przypadające na każdy lokal w przypadku  zakupu i zamontowania: pieca gazowego, kotła olejowego, urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii

b) budynki inne niż wielolokalowe oraz lokale: 50% wydatków netto, jednak nie więcej niż 3.000,00zł netto.

 

ZASADY:

 1. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 2. Likwidacja przez podmiot uprawniony starego nieekologicznego źródła ciepła może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, na zasadach w niej określonych.
 3. Faktury i rachunki związane z realizacją zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem powinny zostać zapłacone najpóźniej do dnia złożenia rozliczenia dotacji, tj. do dnia 5 grudnia 2023 r.
 4. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

Szczegółowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach programu „Czyste Ciepło" mieszkańcy mogą uzyskać w Urzędzie Miejskim  tel. 67 263 2640 wew. 19

mail: zieloneokienko@zlotow.pl"

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner