Opublikowano 2022-11-02 07:22:03

Rusza III nabór wniosków "Czyste Ciepło"

26 września 2022 roku ruszy III nabór wniosków "Czyste Ciepło"

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Złotowie, w sekretariacie, w godzinach otwarcia Urzędu. Wnioski przyjmowane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotowie (decyduje data i godzina wpływu) i realizowane do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów na ten cel. Pierwszeństwo otrzymania dotacji posiadać będą wnioskodawcy deklarujący wymianę starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne w budynkach (lokalach) położonych w obszarze rewitalizacji określonym uchwałą nr XXVII.203.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmienionej uchwałą nr XXIX.219.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2023”.

Wzór wniosku do pobrania ze strony www.zlotow.pl lub w Urzędzie Miejskim w Złotowie, w pok. nr 14 lub 12.

 

Wnioski należy składać do 28 października 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 201.2022 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 września 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2022 roku

 

W latach 2018-2020 ogłoszono 7 naborów wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło”. W sumie zrealizowano 55 wniosków. Całkowita kwota faktycznie poniesionych kosztów w ww. okresie wyniosła 188.796,51 zł

 

MIEJSKI PROGRAM „CZYSTE CIEPŁO”

DOTACJA UDZIELANA JEST NA:

•    podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

•    podłączenie do sieci gazowej;

•    zakup kotłów gazowych;

•    zakup kotłów olejowych

•    zakup urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii

 

NIE UDZIELA SIĘ DOTACJI NA:

•    wykonanie prac projektowych;

•    pokrycie kosztów demontażu starego paleniska;

•    zakup przenośnych urządzeń grzewczych;

•    zakup i montaż wkładu kominowego;

•    wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej;

•    zmianę, remont lub modernizację istniejącego już ogrzewania niskoemisyjnego;

•    pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA, ABY MÓC ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie wniosku.

Podmioty uprawnione zobowiązane są przedłożyć:
a) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
a w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku lub lokalu – pisemną zgodę właściciela lub właścicieli budynku lub lokalu na wykonanie wymiany źródeł ogrzewania w sposób określony we wniosku;
b) w przypadku zmiany źródła ogrzewania i podłączenia do sieci gazowej – prawomocne pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej;
c) w przypadku zmiany źródła ogrzewania i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – zapewnienie przedsiębiorstwa ciepłowniczego o uruchomieniu dostawy ciepła w roku 2022;
d) pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli budynku lub lokalu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji, zawarcie umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenie dotacji - w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku lub lokalu,
e) w przypadku ubiegania się o dotację w wysokości określonej w § 5 ust. 3 - oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu dochodu brutto za rok podatkowy 2020 w wysokości niższej niż 1200,00 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym, wraz z kopią - poświadczonych przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem - rocznych zeznań podatkowych wszystkich członków gospodarstwa domowego,
f) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;
g) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały oraz upoważnienie właścicieli dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej do złożenia wniosku.


Podmioty wspólnie składające wniosek uprawnione są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji.
Podmiot uprawniony będący przedsiębiorcą ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis.


ZASADY:

Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
Kosztami kwalifikowanymi będą tylko i wyłącznie koszty zakupu nowego źródła ogrzewania, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
Likwidacja przez podmiot uprawniony starego nieekologicznego źródła ciepła może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, na zasadach w niej określonych.
Faktury i rachunki związane z realizacją zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem powinny zostać zapłacone najpóźniej do dnia złożenia rozliczenia dotacji, tj. do dnia 6 grudnia 2021 r.
Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).


ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW:

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych.
Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotowie (decyduje data i godzina wpływu) i realizowane do czasu wyczerpania środków.
Pierwszeństwo otrzymania dotacji posiadają wnioskodawcy deklarujący wymianę starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne w budynkach (lokalach) położonych w obszarze rewitalizacji
Złożone wnioski podlegają weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszej uchwale. Weryfikacji wniosku dokonuje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
W przypadku braków formalnych wniosku Burmistrz Miasta Złotowa wzywa, niezwłocznie po stwierdzeniu tej okoliczności, na piśmie podmiot uprawniony do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku uzupełnienia wniosku przez podmiot uprawniony w sposób oznaczony w wezwaniu za datę i godzinę wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę złożenia  bw Urzędzie Miejskim w Złotowie uzupełnionego wniosku.
Burmistrz Miasta Złotowa ma prawo przeprowadzić czynności kontrolne na etapie weryfikacji wniosku, w celu sprawdzenia informacji w nim zawartych. O planowanej kontroli zawiadamia wnioskodawcę na piśmie 7 dni przed terminem planowanej kontroli.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

w przypadku budynków wielolokalowych: 75% udokumentowanych fakturą/fakturami (rachunkami) wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż:
a) 5.000,00 zł netto - przypadające na każdy lokal w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i uruchomieniem tego rodzaju dostawy ciepła we wszystkich lokalach w tym budynku lub w przypadku podłączenia do sieci gazowej wraz z jednoczesnym zainstalowaniem kotła gazowego obsługującego wszystkie lokale w tym budynku,
b) 4.000,00 zł netto - przypadające na każdy lokal w przypadku zakupu: pieca gazowego, kotła olejowego, urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii.

c) 4.000,00zł netto- przypadające na każdy lokal w przypadku zakupu: pieca gazowego, kotła olejowego lub urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii.
W przypadku budynków innych niż wielolokalowe oraz lokali: 50% udokumentowanych fakturą/fakturami (rachunkami) wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł netto.
Dotacja może być udzielona w wyższej wysokości niż określona w ust. 2 w przypadku, gdy udokumentowany dochód brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym w roku podatkowym 2020 jest niższy niż 1.200,00 zł i wynosi wówczas:
a) w przypadku budynków wielolokalowych: 90% udokumentowanych fakturą/fakturami (rachunkami) wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż:
- 6.000,00 zł netto - przypadające na każdy lokal w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i uruchomieniem tego rodzaju dostawy ciepła we wszystkich lokalach w tym budynku   lub w przypadku podłączenia do sieci gazowej wraz z jednoczesnym zainstalowaniem kotła gazowego obsługującego wszystkie lokale w tym budynku,
- 5.000,00 zł netto - przypadające na każdy lokal w przypadku zakupu: pieca gazowego,  kotła olejowego, urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych  źródłach energii;

- 5.000,00zł netto przypadające na każdy lokal w przypadku zakupu: pieca gazowego, kotła olejowego lub urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii.
 W przypadku budynków innych niż wielolokalowe oraz lokali: 60% udokumentowanych fakturą/fakturami (rachunkami) wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł ne tto.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner