Opublikowano 2022-05-20 13:50:56

Przetarg na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stanowiących odpady

Przetarg na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stanowiących odpady - zdjęcie

1.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.

2.   Odpady wystawione do przetargu dostępne są do obejrzenia w dniach: 24.05 ÷ 31.05.2022 r. w godz. 900- 1300 
w następujących miejscach:

poz. 1 – 31 WOG Zgierz;

poz. 2 – 32 BLT Łask, RCI Bydgoszcz, Skład Toruń;

poz. 3 – jednostki wojskowe z terenu woj. łódzkiego (Łask, Gucin, Leźnica Wielka, Łódź, Zgierz, Regny);

poz. 4 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Kruszyn, Toruń, Więcławice, Inowrocław, Latkowo, Grudziądz, Grupa, Grubno);

poz. 5 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Latkowo, Więcławice, Bożenkowo, Brodnica, Grubno, Grudziądz, Grupa), woj. łódzkiego (Leźnica Wielka) oraz woj. wielkopolskiego (Dolaszewo);

poz. 6 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń) oraz jednostki wojskowe z terenu woj. łódzkiego (Gucin, Kutno);

poz. 7 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Kruszyn, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Grupa) oraz woj. łódzkiego (Łask, Kutno, Łódź, Zgierz, Leźnica Wielka)

poz. 8 – D1BLog Bydgoszcz, 11 WOG Bydgoszcz (Kruszyn), Skład Grudziądz, 12 WOG Toruń, 32 BLT Łask;

poz. 9 – WWSM Kutno;

poz. 10 – Skład Grudziądz, 32 BLT Łask, 31 WOG Zgierz, WWSM Piła;

poz. 11 – 32 BLT Łask, D1BLog Bydgoszcz, 11 WOG Bydgoszcz, RZI Bydgoszcz, Skład Grudziądz, Skład Toruń, Skład Regny;

poz. 12 – Skład Dolaszewo, Skład Gardeja, D1BLog Bydgoszcz, 13 WOG Grudziądz;

poz. 13 – RZI Bydgoszcz, Skład Grudziądz, 32 BLT Łask;

poz. 14 – RZI Bydgoszcz.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych, dane kontaktowe oraz opis odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie– Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

3.   Nabywca zobowiązany jest do odebrania odpadów w terminie do dnia 23.09.2022 r.

4.   Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym.  Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr  konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.     Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.     Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

·       nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu);

·       uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży).

8.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.     Do przetargu na poz. 1 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie prowadzenia punktu zbierania pojazdów lub prowadzenia stacji demontażu pojazdów, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów oraz dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytymi pojazdami.

Do przetargu poz. 2 – 14 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność

z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 7 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym

i elektronicznym.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

10. Na pozycję 11 i 14 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w terminie do dnia 03.06.2022 r. do godziny 1100.

12. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

·       nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;

·        nazwę i adres organizatora przetargu;

·       dopisek: „Przetarg nr 5/OB-DG/2022 - nie otwierać przed 03.06.2022 r. do godziny 1200 ”.

13. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

·  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;

·  oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;

·  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;

·  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;

·  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia – jeśli są wymagane).

14. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy od dnia 20.05.2022 r. do dnia 02.06.2022 r. w godz. 8:00÷14:00 oraz w dniu 03.06.2022 r. w godz. 8:00÷11:00 w pok. nr 206 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy -Sprzęt wojskowy i wyposażenie- Sprzedaż przetargowa”.

15. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

16. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

17. Na pozycje przetargowe zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

18. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź nie zawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

19. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

21. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych w tym stanowiących odpady stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

22. W przypadku przekroczenia terminu odbioru odpadów lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub pisemnej umowie sprzedaży.

23. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl.

25. Szczegółowe informacje: e-mail: a.kuliberda@amw.com.pl, a.wenska@amw.com.pl, tel. 52 525 78 11/92 lub 695 400 718 oraz od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1430.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner