Opublikowano 2019-06-14 14:44:38

Nie ma przyzwolenia na śmieciowe uchybienia

Nie ma przyzwolenia na śmieciowe uchybienia - zdjęcie

MIESZKAŃCU – ŚMIEĆ ODPOWIEDZIALNIE. ZWRÓĆ UWAGĘ NA WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

Od 2019 roku na terenie Miasta Złotowa nie funkcjonują mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Altany śmietnikowe nie są miejscem na ich składowanie.

Meble i inne „duże” odpady typu zużyty sprzęt AGD czy opony należy bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Złotów, ul. Szpitalna 38 (MZUK Sp. z o.o.). Transport tych odpadów należy zorganizować we własnym zakresie bądź zamówić odpłatną usługę.

Odpady poremontowe można bezpłatnie dostarczyć do MZUK Sp. z o.o. Złotów, ul. Szpitalna 38 w ilości 100 kg na kwartał. Powyżej tej ilości – usługa ich przyjęcia oraz odbioru jest dodatkowo płatna.

NIE ZAŚMIECAJMY ALTAN ŚMIETNIKOWYCH – koszt ich sprzątania obciąża nasz wspólny budżet.

Zabronione jest wyrzucanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli (§4 ust. 2  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Krajny).

Zbieranie i pozbywanie się powstałych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie utrzymaniu czystości i porządku jest OBOWIĄZKIEM, a za jego naruszanie grozi kara grzywny. Zastosowanie znajduje Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner