Opublikowano 2022-12-30 09:59:22

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa - zdjęcie

Burmistrz Miasta Złotowa

informuje,

 

że zostały opracowane projekty dokumentów: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów”

oraz „Projekt założeń do Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z perspektywą do 2036 roku”.

Dokumenty, które powstały przy udziale interesariuszy, zostaną przedłożone do przyjęcia

przez Radę Miejską w Złotowie na najbliższej sesji.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
Fundusze Norweskie