Opublikowano 2021-01-22 07:55:01

EPIZOD II Kto nie lubi koncertów?

Dżentelmeni o faktach nie dyskutują, dżentelmeni fakty znają!
Epizod II: Kto nie lubi koncertów?

Aktualności Lokalne 23 grudnia 2020

Radny K. Żelichowski: 20 tys. zł poszło tak sobie. Nie wiem, kto to zdecydował – mówił Żelichowski, podkreślając, że to praktycznie te same zadania, różniące się w niewielkim stopniu. Znam wiele stowarzyszeń i podmiotów, które, żeby dostać jakieś pieniądze z urzędu miasta muszą pisać całe elaboraty – pokazał radny Żelichowski – a później to rozliczać. A tutaj jakieś dwie kartki papieru i w sumie 20 tyś, zł – porównał.

Fakty: Co roku, w październiku, Rada Miejska uchwala program współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi. W programie zawarte są wszystkie zasady, warunki i procedury (także formularze ofert) na podstawie których organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje na realizowane przez siebie zadania. Zasady są dla wszystkich takie same i wynikają głównie z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program przewiduje udzielanie dotacji w trybie konkursowym i pozakonkursowym – o wyborze trybu decyduje organizacja pozarządowa. Każda organizacja otrzymująca dotację  jest zobowiązana w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektów złożyć stosowne sprawozdanie na prawnie obowiązujących drukach. Roczny Program współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2020  został uchwalony 23 października 2020 r.  – wszyscy radni głosowali „za”.

Sprawdź: http://bip.zlotow.pl/?a=7708 (głosowania radnych)

Radny K. Żelichowski: …obie oferty [koncerty organizowane przez Łukasza Piosika] są niemal identyczne.

Fakty: Obie oferty dotyczą organizacji koncertów, koszty są w obu identyczne, ale różnią się repertuarem,  grupą odbiorców, dniem realizacji, programem artystycznym. Nie można uznać, że koncert kolęd to jest to samo co koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego, Edyty Geppert, Czesława Niemena, Hanny Banaszak.

Obejrzyj koncerty: https://zlotow.pl/10_Koled_dla_Przyjaciol_.html

 

Radny K. Koronkiewicz: Zaznaczył, że wkład własny stowarzyszenia do każdej z tych inicjatyw, to zaledwie po 100 zł. Zauważył, że tryb przyznania pieniędzy był rzeczywiście ekspresowy, bo zgody podpisano kilka dni po złożeniu wniosków. Porównał, podobnie jak Żelichowski, że inne organizacje, ubiegające się o miejskie fundusze, mają niejednokrotnie spore problemy z zgodą na otrzymanie pieniędzy.

Fakty: Wkład w realizację zadania w wysokości 20%, może  pochodzić z wkładu finansowego własnego lub wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego). W tym przypadku (mówił o tym radny Żelichowski) wkład własny wyniósł 4100 zł. W trybie pozakonkursowym  w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego upublicznia ofertę min.  na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mógł zgłosić do Urzędu Miejskiego w Złotowie uwagi dotyczące tej oferty. W sprawie ofert koncertów nie wpłynęła żadna uwaga. Po upływie terminu, o którym mowa wyżej oraz po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz niezwłocznie zawarł umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Radny K. Koronkiewicz: Już nie chce mówić, że akurat kolega Piosik jest organizatorem. Podejrzewam, że tutaj podpisywanie umowy jest taką małą dotacja chyba dla pana radnego Piosika. Nie wiem, czy wszystko jest zgodne  prawem, czy to jest wszystko ok. Urząd miasta nie może podpisywać umowy z radnym.

Fakty: Burmistrz Miasta Złotowa kierując się zasadnością podejmowanej decyzji o przyznaniu dofinansowania na zadania publiczne nie kieruje się składem osobowym zarządu czy osób wchodzących w skład organu założycielskiego tylko rodzajem zadania publicznego, możliwościami finansowymi oraz opisem zakładanych rezultatów zadania. Zadania w trybie 19a realizowały min.:  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Złotowie, Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „Złototwórczość”, Fundacja „Złotowianka”, Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom, Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Krajna”, Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers i Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie. Umowy na realizację zadań finansowanych przez Miasto w imieniu organizacji pozarządowych podpisywali radni Henryk Golla i Alicja Andrzejewska.

 

Radny S. Wełniak: Wszyscy wiedzą, że to jest po prostu dotacja dla Łukasza. Ja nie mówię, on to robi z sercem(…), ale on nie ma prawa wziąć złamanego grosza z tego budżetu(…) Nie ma takiego trybu, żeby przyznać radnemu pieniądze.

Fakty: Na terenie Gminy Miasto Złotów funkcjonują organizacje pozarządowe, które reprezentują inni radni Rady Miejskiej w Złotowie i nikt nigdy nie poddawał w wątpliwość zasadności przyznawania im środków finansowych na realizację zadań publicznych, a także podpisywania przez nich umów. Do organizacji, które od lat otrzymywały i otrzymują znaczne środki z budżetu GMZ należą:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie (2013 r. – 154 000 zł, 2019 r. – 46 934 zł), „Klub Abstynentów „Ostoja” (2013 r.- 45 000 zł, 2019 r .– 52 000 zł) czy Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Krajna” (2013 r. – 5 000 zł, 2019 r. – 2300 zł).

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner