Opublikowano 2021-11-10 09:45:28

Agencja Mienia Wojskowego O G Ł A S Z A PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 13/OB-DG/2021

1.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.

2.   Odpady wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach: 16.11 ÷ 19.11.2021 r. w godz. 900- 1300 
w następujących miejscach:

poz. 1 – Skład Toruń;

poz. 2 – 12 WOG Toruń, 31 WOG Zgierz (SOI Leźnica Wielka), 13 WOG Grudziądz (SOI Grupa);

poz. 3 – 11 WOG Bydgoszcz, 12 WOG Toruń , 13 WOG Grudziądz;

poz. 4 – WWSM Kutno;

poz. 5 – Skład Grudziądz;

poz. 6 – Skład Dolaszewo, 13 WOG Grudziądz, D1Blog Bydgoszcz, Skład Gardeja.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych, dane kontaktowe oraz opis odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie– Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

Osoby dokonujące oględzin odpadów ujętych w przetargu zobowiązane są do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

3.   Nabywca zobowiązany jest do odebrania odpadów w terminie do dnia 17.12.2021 r.

4.   Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym.  Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr  konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.     Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.     Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

·       nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu);

·       uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży).

8.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.     Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 1 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

10. Warunkiem wydania Kupującemu przepracowanych olejów (wg kodów odpadów właściwych dla danego miejsca magazynowania) jest uprzednie lub jednoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu zawierających substancje niebezpieczne, zakupionych w ramach danej pozycji przetargowej – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Szczegółowym wykazie odpadów i miejsc ich magazynowania” - dotyczy pozycji przetargowej nr 3.

11.    Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w terminie do dnia 24.11.2021 r. do godziny 1130.

12.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

·       nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;

·        nazwę i adres organizatora przetargu;

·        dopisek: „Przetarg nr 13/OB-DG/2021 - nie otwierać przed 24.11.2021 r. do godziny 1200 ”.

13.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

·  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;

·  oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;

·  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;

·  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;

·  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia – jeśli są wymagane).

14.    Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy od dnia 10.11.2021 r. do dnia 23.11.2021 r. w godz. 8:00÷14:00 oraz w dniu 24.11.2021 r. w godz. 8:00÷11:30 w pok. nr 206 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy -Sprzęt wojskowy i wyposażenie- Sprzedaż przetargowa”.

15.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

16.    Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

17.    Na pozycje przetargowe zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

18.    Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź nie zawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

19.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

20.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

21.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych w tym stanowiących odpady stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

22.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru odpadów lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub pisemnej umowie sprzedaży.

23.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl.

25.    Szczegółowe informacje: e-mail: a.kuliberda@amw.com.pl, a.wenska@amw.com.pl, tel. 52 525 78 11/92 lub 695 400 718 oraz od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1430.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner