Opublikowano 2021-01-14 11:08:28

ZŁOTÓW BEZ BUDŻETU NA ROK 2021

ZŁOTÓW BEZ BUDŻETU NA ROK 2021 - zdjęcie

Budżet dla Gminy Miasto Złotów, decyzją 9 radnych, podjętą na sesji wieczorem w dniu 30 grudnia 2020 r., nie został uchwalony. Po blisko dwóch miesiącach przekazywania informacji i materiałów radnym, po kilku godzinach bezpośrednich dyskusji na sesji Rady Miejskiej w Złotowie, na której byłem obecny wraz z pracownikami urzędu, przygotowanymi do udzielenia wyjaśnień, odrzucono projekty budżetu na rok 2021 oraz  Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie przedstawiono żadnych formalnych wniosków o zmianę przedłożonych projektów. W zamian odczytano przygotowane wcześniej oświadczenie, które uniemożliwiło wszelką merytoryczną dyskusję, a jako uzasadnienie podjętej decyzji wskazano brak zaufania i porozumienia między Burmistrzem a częścią Radnych. Nie jest to argument wystarczający, by nie dopełnić podstawowego obowiązku ciążącego na radnych – uchwalenia finansowych ram funkcjonowania miasta. Złotów wkracza w kolejny trudny rok bez niezbędnych uchwał budżetowych, a obecnie panująca sytuacja wymagałyby w szczególności zwierania szyków i sprawnego działania.

Przedłożone Radzie ww. projekty pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, ale by móc zapisać wszystkie propozycje zadań inwestycyjnych zgłoszone przez Kluby Radnych, w przygotowanym kompromisowym projekcie, należało zmniejszyć inne wydatki. Uważam, że nie jest zasadne żądanie radnych przekazania 5 mln dotacji dla MZWiK. Analiza wykazała bowiem, że bardzo dobra kondycja spółki pozwala na samodzielne zakończenie prowadzonej inwestycji, w tym zabezpieczenie środków, niezbędnych do otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW. Pomysł radnych na zwiększenie deficytu jest nieracjonalny, szczególnie w kontekście niepewnej obecnie sytuacji gospodarczej i konieczności zachowania ostrożności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Pomniejszenie wydatków bieżących jest także niezasadne, ponieważ zaplanowano  je na poziomie koniecznym do zaspokojenia potrzeb.

Dbając o właściwe funkcjonowanie miasta, podejmę kolejną próbę przekonania radnych do uchwalenia budżetu, licząc na to, że wypełnią swój obowiązek.

 

 

                                                                                                                                            Adam Pulit

                                                                                                                              Burmistrz Miasta Złotowa

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner