Regionalny System Ostrzegania

XXIV sesja Rady Miejskiej w Złotowie
czwartek, 05 stycznia 2017 15:16

W dniu 28 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Złotowie. Kworum wynosiło 14 radnych. Na początku sesji Burmistrz Miasta Złotowa zgłosił wniosek o dołączenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów. Punkt ten został wprowadzony do porządku obrad. Radni przyjęli przez aklamację Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa za okres od dnia 18 października do dnia 13 grudnia 2016 r.

W czasie sesji przyjęto uchwały w następujących sprawach:
- o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale nr XXIII.155.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016 – 2022,
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016,
- ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2017 – 2022,
- uchwały budżetowej na 2017 rok,
- o zmianie uchwały nr XXIII.156.2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów” oraz do akceptacji złożonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną prognozą do dopłat,
- rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Złotowa uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie położonym między ul. Królową Jadwigi (lewa strona od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim,
- stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie położonym między ul. Królową Jadwigi (lewa strona od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie położonym między ul. Królową Jadwigi (lewa strona od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim,
- wyrażenia opinii wobec zmiany uchwały nr XXII/592/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotów, gmina Miasto Złotów,
- o zmianie uchwały nr XIV.80.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów.

Projekty uchwał ws. wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2017 przedstawiła Skarbnik P. Jadwiga Skórcz.
BUDŻET 2017 - PREZENTACJA

W czasie sesji radni złożyli interpelacje w sprawach:
- ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych wzdłuż ul. Nieznanego Żołnierza oraz wykonania przejścia dla pieszych przez al. Piasta na wysokości ul. Janusza Sławińskiego (sprawy te zostaną poddane analizie przez zespół w Urzędzie Miejskim w Złotowie a jej wyniki podane do wiadomości),
- uporządkowania/wyznaczenia miejsc dla samochodów na parkingu przy ul. Wojska Polskiego przy zjeździe z ronda (sprawa zostanie zbadana i zostaną podjęte działania w kierunku wyznaczenia miejsc parkingowych na tym terenie),
- wycinki drzew w mieście przy parkingu przy ul. Sienkiewicza oraz na skwerze przy Domu Polskim przy rondzie (tu decyzja ws. wycinki zostanie podjęta przez wojewódzkiego konserwatora zabytków - zgodnie z art. 83a ust. 1 i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia o 2004 r. o ochronie przyrody Burmistrz Miasta Złotowa jest organem wydającym zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z ternu nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Złotów z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i stanowiących własność gminy).

Ponadto poinformowano o kontroli w Urzędzie Miejskim w Złotowie przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w związku z ogólnopolską kontrolą rządowego programu „Senior-Wigor” oraz o kontroli Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dotyczącej działalności Straży Miejskiej w Złotowie. Dyskutowano również nad pracami nad budową Marki Złotowa (w tym prac Kapituły Marki), kwestią finansowania kultury w mieście, aplikacji o środki zewnętrzne w zakresie realizacji miejskich inwestycji, programem rozwoju przedsiębiorczości w mieście, budowy domu przedpogrzebowego.

Następna XXV sesja Rady Miejskiej w Złotowie została zaplanowana na dzień 30 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.